O KANCELARII

Wykonywanie zawodu adwokata to sztuka. Sztuka znalezienia prawidłowych rozwiązań prawnych.

W czasach, w których polski system prawny jest nieustannie nowelizowany i dostosowywany do zmieniających się wszelkiego rodzaju standardów, niezbędne jest ciągłe śledzenie rozwiązań prawnych w określonej dziedzinie działalności i to z uwzględnieniem poglądów przedstawicieli nauki prawa.

Podstawowym celem przyświecającym działalności Kancelarii jest:

 • świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym,
 • dostosowanie zakresu świadczonych usług prawnych ściśle do oczekiwań i potrzeb Klienta.

Dla realizacji tego celu konieczne jest:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez adwokata,
 • poszukiwanie optymalnych, nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań prawnych.

Każdemu Klientowi Kancelarii zapewniamy indywidualne podejście do problemu, z którym się zmaga, co pozwala w sposób rzetelny zabezpieczyć jego interesy.
Podczas pierwszego spotkania określamy możliwości i cele, do których będziemy dążyć. Każda sprawa jest traktowana jako priorytetowa, bowiem każda sprawa naszego Klienta, to Nasza sprawa. Dlatego angażujemy w nią wszystkie możliwe siły i środki.

Konieczne i celowe jest nawiązanie relacji z Klientem opartej na wzajemnym zaufaniu. Koncentrujemy się zatem na Państwa oczekiwaniach, przy czym pozostajemy przy obiektywnym spojrzeniu na daną sytuację prawną. Decydując się na skorzystanie z usług Kancelarii, możecie Państwo być pewni, że sprawa po jej przeanalizowaniu, poprowadzona zostanie w sposób rzetelny i profesjonalny, przy czym na bieżąco będziecie Państwo informowani o jej przebiegu.

Bezwzględnie obowiązującą zasadą w pracy każdego adwokata jest przestrzeganie tajemnicy adwokackiej. Dbamy o Państwa interesy i bezpieczeństwo prawne. Gwarantujemy Państwu zachowanie poufności co do wszystkich przekazanych informacji. Adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, a obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie i trwa nawet po ustaniu wykonywania zawodu adwokata.

Realizując zasadę indywidualnego traktowania każdego Klienta, stosujemy elastyczne formy współpracy: od doradztwa po reprezentację w sporach sądowych, przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. Wspieramy swoich Klientów również poprzez rozwiązywanie sporów na drodze ugodowej. Ze swojej strony zapewniamy dyspozycyjność w kontakcie bezpośrednim, jak również w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej. Kancelaria oferuje korzystne formy rozliczeń honorarium, które dostosowane jest zarówno do charakteru powierzonej sprawy, jej zawiłości, nakładu pracy adwokata oraz do sytuacji danego Klienta. W celu zapewnienia wszechstronnej pomocy prwnej Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z innymi prawnikami o ukierunkowanych specjalizacjach z danej dziedziny prawa, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi, a także z doradcami podatkowymi.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

ADWOKAT

Lena Burdzińska

LENA BURDZIŃSKA

Adwokat

Mediator


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydziału Prawa i Administracji. Studia prawnicze ukończyła przedkładając do obrony pracę magisterską pod tytułem "Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym (zagadnienia podstawowe)" napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Łukasza Pohla.

Po obronie pracy magisterskiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w sądach i prokuraturach oraz współpracując z wiodącą w ogólnopolskich rankingach poznańską kancelarią adwokacko - radcowską. W ramach tej współpracy współuczestniczyła w prowadzeniu spraw obejmujących szerokie spektrum dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa karnego.

Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu państwowego egzaminu adwokackiego uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Dzięki zdobytym uprawnieniom i posiadanej wiedzy, obszary praktyki zawodowej, którą wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej w Gnieźnie, koncentruje w szczególności na zagadnieniach związanych z prawem karnym, szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym spadkowym, prawem rodzinnym oraz gospodarczym.

W zakresie zawodowych zainteresowań adwokat Leny Burdzińskiej pozostaje metoda rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami w sposób ugodowy, na drodze negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej - mediatora.

Wpisana na listę adwokatów – mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (http://centrummediacji.nra.pl/). Mediacje prowadzi na terenie województwa Wielkopolskiego, w szczególności na terenie Gniezna. Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

Współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

OFERTA

Działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowej i fachowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Usługi prawne świadczone są zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i umów o stałą obsługę prawną.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH

 • obrona podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych i oskarżonych w postępowaniach przed sądami,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem, w tym na etapie postępowania sądowego występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja oskarżycieli prywatnych,
 • występowanie w sprawach dotyczących odbywania kary, w szczególności o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji oraz reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji,
 • sporządzanie skarg od decyzji ostatecznych oraz reprezentacja w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,
 • wnoszenie środków prawnych przeciwdziałających przewlekaniu postępowania,
 • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja stron w postępowaniach inwestycyjnych,
 • sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej.
 • prowadzenie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, w tym sporów sądowych,
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów z konsumentami,
 • doradztwo w zakresie postępowań reklamacyjnych.
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawa handlowego,
 • sporządzanie i weryfikacja umów, regulaminów, statutów,
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika,
 • prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych,
 • windykacja należności.
 • Prawo rzeczowe - sprawy dotyczące prawa własności nieruchomości i ruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, ustanowienie służebności gruntowych, osobistych i przesyłu, zastaw, hipoteka), postępowanie o wpis prawa w księgę wieczystą.
 • Prawo zobowiązań - odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, sprawy o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienia, analiza i sporządzanie umów, windykacja należności.
 • Prawo spadkowe - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, wydziedziczenie testamentowe, zrzeczenie się dziedziczenia, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
 • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, ustalenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • alimenty,
 • opieka i kuratela,
 • ubezwłasnowolnienie.
 • sporządzanie wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym.
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu,
 • sprawy związane z dochodzeniem należnego wynagrodzenia za pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • pomoc w sprawach związanych ze świadczeniami emerytalnymi, rentowymi w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

FORMA ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH

 • porady prawne,
 • przedprocesowa analiza roszczeń,
 • sporządzanie pism procesowych oraz pozaprocesowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz sporządzanie i opiniowanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
 • negocjowanie, opiniowanie oraz konstruowanie umów,
 • pomoc prawna w wyborze optymalnych form zabezpieczenia transakcji handlowych,
 • uczestnictwo oraz reprezentacja podczas negocjacji prowadzonych z kontrahentami czy partnerami handlowymi,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnym organami ścigania, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi,
 • reprezentacja przed innymi instytucjami.

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Szczegółowy zakres stałej obsługi zależy od preferencji i potrzeb Klienta. Zasadniczo w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria zapewnia:

 • doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowanie i prowadzenie procedur zakładania spółek prawa handlowego oraz zmian dokonywanych w umowie i statusie spółki,
 • stała obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych,
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów handlowych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, w tym m.in. tworzenie regulacji wewnętrznych w zakładach pracy, przygotowanie dokumentacji pracowniczej m.in. kontraktów menadźerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, reprezentowanie w negocjacjach i sporach z pracownikami,
 • opiniowanie i przygotowywanie regulaminów, statutów, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych firmy,
 • konsultacje oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności firmy,
 • zabezpiaczenie i windykacja należności,
 • doradztwo w zakresie możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach i prowadzenie negocjacji,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz reprezentacja przed organami administracji,
 • reprezentacje w toku postępowań upadłościowych.

SZKOLENIA

Oferta Kancelarii dostosowywana jest do potrzeb Klientów. Poza przedstawionymi formami świadczonych usług prawnych, Kancelaria oferuje organizowanie indywidualnych lub grupowych szkoleń z wybranych dziedzin prawa, objętych praktyką Kancelarii. W przypadku chęci skorzystania z tego rodzaju usługi, prosimy o skontaktowanie się z Kancelarią celem uzgodnienia tematu szkolenia oraz jego terminu. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i zinstytucjonalizowanych.

HONORARIUM

Wysokość należnego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne ustalana jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem, w zależności od rodzaju zleconej sprawy, stopnia jej złożoności i skomplikowania oraz nakładu pracy adwokata. Przed powierzeniem zlecenia adwokatowi Lenie Burdzińskiej z Kancelarii Adwokackiej Gniezno, Klient informowany jest o wysokości wynagrodzenia oraz innych spodziewanych kosztach, jakie mogą powstać w związku z prowadzeniem sprawy np. opłaty sądowe.

Ze względu na formę świadczonych usług prawnych, Kancelaria Adwokacka adwokat Lena Burdzińska Gniezno stosuje w szczególności dwa systemy rozliczeń:

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres czynności i ich wymiar czasowy, jak np. w przypadku sporządzania pism, opinii prawnych, opracowywania lub weryfikacji projektu danego dokumentu, prowadzenia spraw sądowych, udzielania porad prawnych.

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie w sprawach, w których czas wykonania zlecenia nie może być z góry precyzyjnie określony.

System rozliczeń w postaci wynagrodzenia ryczałtowego oraz system rozliczeń godzinowych, obowiązujący w Kancelarii Adwokackiej Lena Burdzińska Gniezno, może być stosowany zarówno przy stałej obsłudze prawnej, jak i przy zleceniach jednorazowych.

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT LENA BURDZIŃSKA

ul.Warszawska 13 lok. 2 , 62-200 Gniezno
NIP 7842329603 / REGON 365415793

nr rachunku bankowego:
PKO BANK POLSKI S.A.
85 1020 4115 0000 9002 0179 7216

tel. 531 030 106
e-mail: kancelaria@adwokat-lenaburdzinska.pl

KANCELARIA OTWARTA JEST:

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 17.00

Na życzenie Klienta istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania poza wskazanymi godzinami pracy Kancelarii, a w przypadku podmiotów gospodarczych także w siedzibie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu.